Cho ké với: EM này tên chi vậy? Trống hay mái? 2.5 ngón rồi mà thế này thì có tương lai không?Anh em cho ý kiến sốm với để mình còn đi đổiVà em thứ 2 này tên gì các bạn?

Nuôi cá mà không biết tên buồn quá