Hạc đỉnh hồng mình đang nuôi thì tự dưng hôm nay đuôi của nó vàng dần. Mình không hiểu vì sao. Các bạn nào có kinh nghiệm thì cho mình biết với.