em có mua 2 cây tùng la hán ,đường kính cỡ 20cm, em là người đà nẵng ra nam định mua cây , nhưng không biết làm sao bê về đà nẵng, nếu rữa hết đất thì dê bê nhưng dể chết , còn đễ bâu thì dẽ sống nhưng khó bê,
Có anh chị nào chỉ hộ em 1 cách , vừa nhẹ nhất , về không chết ,{chỉ sợ cây chết thì phi cây tùng to lắm }ai có kinh nghiệm về ươm thì chỉ em với ,chỉ cụ thể hộ em, từ cách làm đât ươm , cho tới thuốc kích rẽ ,cách bảo quản cành , em huy vọng trong diễn đàng có người đủ khả năng chỉ em làm , em cảm ơn rất nhiều ,