Mình đang dưỡng 1 đực, 2 mái (secam). có một bụi rong bằng nhựa, không biết là trứng nó có bám được vào đấy không?

nếu OK thì cứ để đấy, đến khi nó đẻ thì sẽ lấy bụi rêu lên, thay vì vớt cá. Sau đó đem bụi rêu đó đi ấp.
OK