Ai dư lệ nhi cho mình xin mấy ngọn !!! Cảm ơn thật là nhiều nhiều!!!!