Sáng chủ nhật ra cho gặp hàng tép tươi mua nửa lang về rủa sạch cho 3 chu LH của minh ăn thấy ngon lành. Đến tối qua ngôi nhìn cá thấy cá chi thở, nổi trên mặt nước, vây không căng, cá lờ dờ, nhì kỹ cá có một số đốm trăng ở vây, co 1 con 1 mắt bị mờ ( nhìn kỹ có đốm trắng mờ ). Các bác nào biết cách chữa trị chi dùm với ? SOS.