+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả 1 tới 8 của 8

Chủ đề: bản dịch thức ăn cho cá Dĩa

 1. #1
  Ngày tham gia
  29 Sep 2005
  Thành phố
  HCM
  Tuổi
  41
  Bài viết
  194
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 chủ đề

  bản dịch thức ăn cho cá Dĩa

  Các bác chọn font VNtime nha

  Frank Bailey's Beef heart Recipe
  For all of you wanting to make your own beef heart, this is the way I make it. Since I now only feed it to the pairs, I don't make a large batch anymore. I purchase 2-3 pkgs. of beefheart(3-4lbs) at the local supermarket. At the meat or deli section, I purchase 1-1 1/2lbs of large shrimp (this acts as a binder and keeps all the mix together), 1 can of spinach(8oz), paprika(for color), liquid vitamins, small jar of wheat germ (great for getting the males fertile, vit e), and freeze dried krill. Optional: banana, apple.
  Cho nhöõng ngöôøi muoán laøm tim boø rieâng cho mình, ñaây laø caùch toâi laøm. Vì toâi duøng tim boø cho aên cho moät caëp, toâi khoâng laøm tim boø soá löôïng lôùn nöõa. Toâi mua 2 ñeán 3 goùi tim boø (khoaûng 3 - 4 lbs hoaëc 1,3 – 1,8 kg) ôû taïi chôï lôùn gaàn nhaø. ÔÛ taïi khu baùn thòt, toâi mua 1 ñeán 1,5 lbs toâm loaïi lôùn (toâm taùc duïng nhö laø chaát keo & laøm cho hoãn hôïp keát dính vaøo nhau), moät hoäp rau spinach (8 oz hay laø 240 gram) (Vaân noùi laø Vieät nam khoâng coù rau spinach, khoâng roõ coù dung khoâng. Thònh cuõng khoâng thaáy rau naøy ôû Vieät Nam), Paprika(ôùt hung???, ñeå taïo maøu), dung dòch vitamin, 1 loï nhoû maàm luaù mì (raát toát cho nhöõng con troáng taïo tinh truøng???, vit e) vaø freeze dried drill. Chuoái & taùo coù theå cho hoaëc khoâng cho cuõng ñöôïc.

  Cho những người muốn làm tim bò riêng cho mình, đây là cách tôi làm. Vì tôi dùng tim bò cho ăn cho một cặp, tôi không làm tim bò số lượng lớn nữa. Tôi mua 2 đến 3 gói tim bò (khoảng 3 - 4 lbs hoặc 1,3 – 1,8 kg) ở tại chợ lớn gần nhà. Ở tại khu bán thịt, tôi mua 1 đến 1,5 lbs tôm loại lớn (tôm tác dụng như là chất keo & làm cho hỗn hợp kết dính vào nhau), một hộp rau spinach (8 oz hay là 240 gram) (Vân nói là Việt nam không có rau spinach, không rõ có dung không. Thịnh cũng không thấy rau này ở Việt Nam), Paprika(ớt hung???, để tạo màu), dung dịch vitamin, 1 lọ nhỏ mầm luá mì (rất tốt cho những con trống tạo tinh trùng???, vit e) và freeze dried drill. Chuối & táo có thể cho hoặc không cho cũng được.

  You must defat the beef heart. All fat, gristle is removed from beef heart. So 3-4lbs of beef heart will now be 1 1/2-2 lbs. Shrimp is deshelled. I then add this to a food processor with spinach(drained) and mix well. From here I use a large bowl and add 1 tsp paprika, 1 tsp vitamins, 1 tbl spoon of wheat germ, and 3 tbl of krill to the beef heart and shrimp mix. Mix this all well adding a little water to the bowl to get it moist. Now I use large baggies and place the beef heart mix in them. For a small "mix" such as this I would use about 3-4 baggies. When you add mix to baggies, spread it out so you have a thin layer of mix in the baggies about 1/4" thick. From here you place in freezer laying flat and let harden for about 6 hours before using. When feeding Discus, I use a knife and cut a thin piece of heart and add to tank. I do not thaw heart mix before using. This works well for me. Hope this helps. I have used "HORMONE" free and with hormones added beef heart, and have not seen any difference in my Discus Appearance, spawning etc.
  Frank Bailey (Bailey Discus)

  Baïn phaûi loaïi boû môõ töø tim boø. Taát caû môõ, suïn (gristle???) ñöôïc loaïi boû töø tim boø. Vì theá, 3-4 lbs tim boø naøo chæ coøn 1,5 – 2lbs. Boùc voû toâm. Vaø boû moïi thö vaøo maùy xay cuõng vôùi rau spinach (ñaõ ñöôïc loïc nöôùc ra) & troän ñeàu. Sau ñoù, toâi duøng 1 toâ lôùn & boû vaøo 1 muoãng nhoû (tsp: côõ muoãng aên phôû , khoaûng 5 ml) chaát taïo maøu (paprika), 1 muoãng nhoû vitamin, 1 muoãng lôùn (baèng khoaûng 3 muoãng nhoû) maàm luaù mì & 3 muoãng lôùn krill vaøo hoãn hôïp tim boø & toâm. Troän laãn moïi thöù vôùi nhau that ñeàu & cho them 1 ít nöôùc ñeå laøm cho hoãn hôïp aåm. [/FONT]

  Bạn phải loại bỏ mỡ từ tim bò. Tất cả mỡ, sụn (gristle???) được loại bỏ từ tim bò. Vì thế, 3-4 lbs tim bò nào chỉ còn 1,5 – 2lbs. Bóc vỏ tôm. Và bỏ mọi thư vào máy xay cũng với rau spinach (đã được lọc nước ra) & trộn đều. Sau đó, tôi dùng 1 tô lớn & bỏ vào 1 muỗng nhỏ (tsp: cỡ muỗng ăn phở , khoảng 5 ml) chất tạo màu (paprika), 1 muỗng nhỏ vitamin, 1 muỗng lớn (bằng khoảng 3 muỗng nhỏ) mầm luá mì & 3 muỗng lớn krill vào hỗn hợp tim bò & tôm. Trộn lẫn mọi thứ với nhau that đều & cho them 1 ít nước để làm cho hỗn hợp ẩm.

 2. #2
  Ngày tham gia
  10 Oct 2005
  Thành phố
  An Biên Trang => Gia Định Thành
  Tuổi
  40
  Bài viết
  6,773
  Cảm ơn
  5,302
  Được cảm ơn 8,009 lần trong 2,256 chủ đề
  Em không đọc được anh Tiencao ơi! sao anh không dùng font unicode?

 3. #3
  Ngày tham gia
  29 Sep 2005
  Thành phố
  HCM
  Tuổi
  41
  Bài viết
  194
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 chủ đề
  Computer cua anh k có font đó
  chiu kho copy vao word roi doi font nha

 4. #4
  Ngày tham gia
  04 Jun 2004
  Thành phố
  Hà Nội
  Tuổi
  59
  Bài viết
  3,839
  Cảm ơn
  1,112
  Được cảm ơn 6,633 lần trong 1,228 chủ đề
  Trích dẫn Trích dẫn bài viết của Tiencao
  Computer cua anh k có font đó
  chiu kho copy vao word roi doi font nha
  Font unicode chính là font của bộ office rồi còn gì, dùng font Tahoma hoặc arial, diễn đàn đã tích hợp bộ gõ rồi còn gì, nếu không thì vào đây down unikey này:
  http://www.undp.org.vn/unicode/
  Xin chào Chưa đăng ký chúc Chưa đăng ký khỏe và vui vẻ với ABV!.
  Nội quy tham gia diễn đàn - điều chỉnh sửa đổi 6-2007

 5. #5
  Ngày tham gia
  15 Nov 2005
  Thành phố
  Ho Chi Minh City
  Tuổi
  37
  Bài viết
  35
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 1 lần trong 1 chủ đề
  Anh Tiến, cho em hỏi "3 muỗng lớn krill ", là chất gì vậy??

 6. #6
  Ngày tham gia
  04 Nov 2005
  Thành phố
  Hà Nội
  Tuổi
  26
  Bài viết
  593
  Cảm ơn
  131
  Được cảm ơn 290 lần trong 157 chủ đề
  Trích dẫn Trích dẫn bài viết của mailmailvn
  Anh Tiến, cho em hỏi "3 muỗng lớn krill ", là chất gì vậy??
  Krill ở đây là loại nhuyễn thể dạng lỏng hoặc bột(có thể thay=men tiêu hóa) chứa các vi sinh giúp cho cá hấp thụ thức ăn. Trong công thức này Tim bò là loại khó tiêu nên người ta cho khá nhiều chất hỗ trợ tiêu hóa

 7. #7
  Ngày tham gia
  26 Apr 2006
  Thành phố
  Huế
  Bài viết
  79
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 1 lần trong 1 chủ đề
  Paprika va Krill anh có biết chỗ mua ko chi em với

 8. #8
  Ngày tham gia
  02 Jul 2010
  Thành phố
  soc trang
  Bài viết
  99
  Cảm ơn
  8
  Được cảm ơn 88 lần trong 30 chủ đề
  CÁC BAN Ở TREN TPHCM CÓ BIẾT LOẠI THỨC ĂN CHO CẢNH LOẠI NHỎ TÊN LÀ FISH FLAKE HÔNG,LOẠI NÀY CÓ TỐT HÔNG MÌNH MUA LOẠI NÀY VỀ TRỘN CÙNG VỚI TIM BÒ ĂN CŨNG OKE LẮM,BỊCH CHỈ CÓ 10 NGÀN THÔI NÓ LÀ THỨC ĂN DẠNG VẢY, MÀ SÀI NHIỀU CA ĐĨA CÓ LÊN MÀU KHÔNG

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 Thành viên và 1 khách)

   

Bookmarks

Bookmarks

Điều lệ gửi bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Diễn đàn chim cá cảnh Việt Nam9.9su10 Aquabird158 Diễn đàn chim cá cảnh Việt Nam
[Output: 70.14 Kb. compressed to 58.41 Kb. by saving 11.73 Kb. (16.73%)]