Em có bỏ vào hồ dây trầu bà, nhưng em nghe có người nói mũ dây trầu bà độc theo mấy bác thì sao??