Ai có kinh nghiệm làm hệ thống sưởi cho bể lớn san sẻ cho mình ít kinh nghiệm, vì bể mới chưa có hệ thống sưởi nên phải tính từ bây giờ. Xin cảm ơn 9,5.