Vài ý kiến nhỏ!về đèn bạn dùng bóng trắng atman 20w rành cho cây,còn cây màu đỏ thấp như vậy có thể trồng tiêu thảo cũng hay lắm đó!