con khướu của nhà mình đây con này hót và múa được lắm đó