Em mới mua thử sản phẩm Alttreat 5200 và cũng thử với liều lượng nhỏ vào hồ 1m2( 2 tuần 2 lần).Quan sát thì cá và cây không có vấn đề gì thay đổi.
web của sản phẩm đây : http://www.altcotech.com
Các bác có kinh nghiệm xử lý nước vào tham khảo thêm và chỉ dẫn cho anh em mới bước vào chơi thủy sinh như mình .