Ludwigia repens (Hà Nội gọi là Diệp Tài Hồng lá tròn)
Hiện tại Hà Nội có nhiều diệp tài hồng lá tròn và lá kim (nhà a Hoà Yên phụ), cả 2 loài cây này trồng dễ dàng, với ánh sáng cao lá sẽ cho màu đỏ tím rất đẹp, nên tròng thành bụi (lưu ý cây phát triển nhanh và cao)


Lá kim