các anh cho em hỏi co cách nào làm cho vây của lahan dài ra ko?