Tại sao đất cứ đùn lên ở gốc 1 vài cây, mặc dù đã dùng ống hút hết nhưng vài ngày sau bị lại nước vẫn trong. Help với !!!