Mình có con cá La Hán , trên cái gù của nó hình như bị nức ( gần giống vậy ) , vậy cá mình có sao hok vậy