Tình cơ sưu tầm được cái này để đổi hàng loạt số điện thoại trong mobile phone từ 04 sang 043 ( cả 08 sang 083 và v.v.. ). Chỉ dùng đối với ĐT có sync với MS Outlook 2003,2007 nhé
Cách làm như sau

- Mở Outlook, nhấn phím Alt-F11
- Bấm chuột vào Project và bấm phím phải chuột vào "ThisOutlookSession" và chọn Viewcode
- Copy đoạn mã dưới đây vào cửa sổ trên
- Thay mã vùng tương ứng (ví d? "04" ->"043"...) ở dòng
ReFileContacts "04", "043"
( Tương tự cho mã 08 và mã khác )

- Click chuột vào Public Sub PhoneNumberAddressBookFindReplace()
Ngay dòng đầu tiên
- Nhấn phím F8
- Nhấn phím F5
- Xong

Nếu báo lỗi về folder thì copy đoạn sau: folder As Outlook.MAPIFolder
vào dòng sau và thay cho chỗ bôi đậm.
Dim items As items, item As ContactItem, folder As folder


Đã thử trên O2 Neo và rất OK

Lưu ý:
- Trước khi làm nên Sync ĐT với máy tính lại
- Copy file Outlook.pst ra một chỗ khác để đề phòng sự cố ( lại copy lại )
- Sau khi đổi trong Outlook xong sync lại.

Đoạn code
Public Sub PhoneNumberAddressBookFindReplace()
' PhoneNumberAddressBookFindReplace() Released under GPL, version 1.0
' Thay doi ma so dien thoai
' them so 3 vao dau
' vi du them dau so 3 cho cac so co dinh o Hanoi:
' ReFileContacts "04", "043"
'
'' vi du them dau so 3 cho cac so co dinh o tp HCM:
' ReFileContacts "08", "083"
'
ReFileContacts "04", "043"
End Sub

Public Sub ReFileContacts(findText As String, replaceText As String)
Dim items As items, item As ContactItem, folder As folder
Dim contactItems As Outlook.items
Dim itemContact As Outlook.ContactItem
Dim count As Integer

Set folder = Session.GetDefaultFolder(olFolderContacts)
Set items = folder.items
count = items.count
If count = 0 Then
MsgBox "Khong co dia chi nao!"
Exit Sub
End If

Set contactItems = items.Restrict("[MessageClass]='IPM.Contact'")

Dim n As Integer
n = 0
For Each itemContact In contactItems

If InStrB(1, itemContact.BusinessTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.BusinessTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.BusinessTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.AssistantTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.AssistantTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.AssistantTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.Business2TelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.Business2TelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.Business2TelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.BusinessFaxNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.BusinessFaxNumber = VBA.Replace(itemContact.BusinessFaxNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.CallbackTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.CallbackTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.CallbackTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.CarTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.CarTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.CarTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.CompanyMainTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.CompanyMainTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.CompanyMainTelephoneNumber , findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.Home2TelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.Home2TelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.Home2TelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.HomeFaxNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.HomeFaxNumber = VBA.Replace(itemContact.HomeFaxNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.HomeTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.HomeTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.HomeTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.MobileTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.MobileTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.MobileTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.OtherFaxNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.OtherFaxNumber = VBA.Replace(itemContact.OtherFaxNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.OtherTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.OtherTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.OtherTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.PrimaryTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.PrimaryTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.PrimaryTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If

If InStrB(1, itemContact.RadioTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
itemContact.RadioTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.RadioTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
End If
itemContact.Save
Next

MsgBox "Da xong!"
End Sub