cho hỏi các anh mún làm một bể thủy sinh thỳ já kủa nó là pao nhiu tiền