Chụp thử Macro cá Nenon thường.
------------------------------------