Mình quê ở Bến Tre.Xem trong diển đàn thấy có cây Linh Sam,rồi cây Sam Núi lên bonsai thì rất đẹp.Xin hỏi mấy giống đó cây nguyên liệu mua ở đâu,giá mắc lắm không.Sao ở Bến Tre là không thấy nó rồi đó.Cám ơn