Mọi người làm ơn cho em hỏi về lan Van Đa, cách chăm sóc nó (laọi phân cần dùng, lượng dùng,cách bón,tuới nước, chế độ ánh sáng v v v...) .Rất cám ơn!