Trầu Lùn thấy đẻ, đếm ra được 3 cây con (khoanh đỏ). Hy vọng sắp tới, ở những mầm tiếp theo thu được hơn 10 cây Trầu Lùn.