Bạn có thể xem các trang tại http://www.aquabird.com.vn/forum/con...-thi-ASE-2010