các bác cho em hoi ngày thi tới của chim vành khuyên là ngày nào thế