Bạn có thể xem các trang tại http://www.aquabird.com.vn/forum/con...à-Lạt-!!!!