pác nào có sơ đồ chi tiết cái lọc tràn dán bên cạnh bể post lên júp e nhé.
thanks!