MÌNH NUOI TLCV MÀ DÙ DIỀU KIỆN NUÔI CÓ TỐT DẾN DÂU THÌ CŨNG CHỈ CÓ MÀU VÀNG NHẠT THÔI ,CÁ ĐÃ ĐƯƠC 30CM RÙI MÀ MÀU THÌ KHÔNG ĐẸP LẮM