em mới đổi 1 em than lấy 1 em cm non chưa biết mổ.vẫn cho ăn như thường nhưng em cho tay đến gằn là bay loạn. chỉ cho ăn = que thôi. non như em trong ảnh

ai biết cách làm em nó dạn hơn chỉ em với. em mún nuôi thả