Em la hán nhà em bị sán, sáng nay thấy đi ra 1 con sán trắng trong,nhó như sợi cước,Cá bây giờ bớt sung hơn trước, ăn ít ...Ai có thuốc nào chỉ em gấp .Xem bộ cá mệt lắm rồi .Cám ơn tất cả .