Mình muốn chơi cá lia thia mà ở Cà Mau ko co những con cá đẹp, toàn là những con cá đc lai tạp màu sắc tạp chủng nên khó lai tạo.
Có bạn nào ở Cà Mau kô? Chia cho mình vài con ép chơi