bể kụ HVT - đèn của e hiện giờ chia ra là 0,70w/l nước , các kụ xem có đủ sáng cho cuba ko ah ?