khai thac ngoài tự nhiên trồng trong bể lên quá trời
lá nhỏ, không đẹp lắm so với java moss ban ngoài tiệm