Mong mọi người ai có kinh nghiêml thì bảo em với.chá biết khi nào nó đẻ mà chuẩn bj. chí thấy vú sệ lắm rồi