em có bầy gà con mau trắng,chân vàng...ko biết phải lớn lên sẽ thành gà nhạn không????nhờ ae coi giúp.tại minh lấy gà cha điều đạp với gà mái điều luôn[con của nó]cả hai điều chân chì......vậy mà ra trắng chân vàng.......
gà cha nè
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...t353208_1.jpeg
gà mẹ
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...2md361325.jpeg
gà con
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...wnt243659.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...4mj302951.jpeg