Tình hình là mới tập chơi có gì anh em chỉ giúp gà được 2,5 tháng rùi!!