Mình thấy có nhiều bạn nuôi xích có mỏ rất đỏ. Không biết cho ăn những gì mà đỏ đến như vậy. Còn xích của mình chỉ cho ăn cám vịt với bột gạo bích chi nên thấy không được đỏ> bạn nào biết chĩ mình với.