ACE nào quan tâm vào va cùng chia sẻ nha. dạo này hơi nên không đưa videolip 2 loại chào mào này được.