Ước gì em có thể set bể nhanh như cụ Hans Klok làm ảo thuật.