nhờ ae giúp mình cái nha .làm cách nào để phân bit được gà mái lông mã kim hay lông mã to .thi phân bit thế nào .thanks .