Tình hình là em mới mua được 1 con ga lai. mà mồng nó to wa' bằng nữa bàn tay luôn. thế là em cắt. nhưng do cắt sát quá máu bắn thành tia. Tưỡng em nó đai rồi. Nhưng may quá em nó vẫn sống sót. bác nào biết cách chăm cho nó mau khõe lại chĩ em với. gà lai nuôi thế nào cho nó pin nhất. em cãm ơn