một số cá dĩa mình nuôi bị rách vây, như thế chúng có bệnh không?