Rất giống căn diệp mà k biết có phải k, lần đầu đc chiêm ngưỡng...
thiên nhiên phong phú, biết ngày nào mới được gần e nó đây.