Bạn có thể xem bài viết tại http://www.aquabird.com.vn/forum/con...him-_-Ver.2011