Đây là Website cho phép SMS miễn phí từ PC
https://www.vazu.com/