Anh em cho em hỏi BC sư tử Ý khác BC sư tử Thái ở điểm nào? Làm sao để phân biệt khi mua? Gia cả chênh lệch khoảng bao nhiêu giữa 2 loại này?

Rất cảm ơn !