các bác sao ko thống kê các bài chũa bệnh cho cá thành một mục riêng làm cháu tìm mỏi mắt à