Bạn có thể xem bài viết tại http://www.aquabird.com.vn/forum/con...h-Việt-nam-.