Mình mới chơi thủy sinh nên còn gà lém
cho mình hỏi nhé, có j sai đừng trách nha
- Độ cứng của nước KH ảnh hưởng đến TS như thế nào ?
- KH thích hợp cho TS= ?
- Ai có bít cây TS nào thích hợp với KH cao ko ?
- Tăng KH có thể làm tăng CO2 hòa tan trong nước phải ko ?( nếu PH ko đổi)