anh em xem và cho ý kiến nhé hoa nở vào đúng 1 tết năm 2010 đó