CÁ BÒ THE (BALISTES VETULA)
Thumb resize.
Thumb resize.
Thumb resize.
Đây là loại cá có bản chất rất hung hăng , dữ tợn vì vậy không nên cho chúng ăn bằng tay mà phải dùng kẹp gắp thức ăn . Khi lớn lên, chúng sẽ có những sợi tua nhỏ trên lưng, mỗi năm sẽ dài ra 1 tí. Loài cá này ăn tạp, chúng ăn được tất cả những loài thủy sinh và cá nhỏ, do vậy không nên thả chúng với loại cá nhỏ khác.
Dòng họ: Balistidae
Tên thường gọi: Queen Triggerfish
Phân bổ: Từ Đại tây Dương đến Ca Ri Bê.
Kích thước: 15 - 20cm
Thức ăn: Ăn tạp
Nhiệt độ: 24 - 26
pH: 8,4
Độ mặn: 1.023 - 1.027